Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Pompeu Fabra

Ensayo de gramática de catalán moderno i Contribució a la gramàtica de la llengua catalana

Edició a cura de Sebastià Bonet

Tot i envoltades d'un anomenada considerable, les dues gramàtiques vuitcentistes de Fabra no havien estat mai reeditades. L'Ensayo de gramática de catalán moderno (1891) va ser la resposta d'un adolescent genial a la insatisfacció provocada per les deficiències dels intents gramaticals dels prohoms de la Renaixença. Literalment sense precedents, l'obra resultava innovadora tant pel mètode inspirat en el de certs manuals pràctics d'aprenentatge de llengües estrangeres que l'autor havia pogut utilitzar de molt jove com per l'objectiu de descriure de primera mà el català efectivament parlat a Barcelona, sense més restricció que la de no prendre en consideració els efectes de la interferència amb el castellà La Contribució a la gramatica de la llengua catalana (1898) era ja un text decididament científic, resultat d'una aplicació coherent dels principis i mètodes de la moderna lingüística comparativa, que l'autodidacte Fabra dels anys 90 havia trobat la manera de conèixer a fons. Consisteix en quatre assaigs d'ordenació lingüística històricament fonamentals que, en bona mesura, poden considerar-se com la base de tota l'activitat gramatical fabriana posterior. El pròleg de Sebastià Bonet situa les dues obres en el context històric general i n’ofereix una detallada anàlisi interna, orientada a explicitar les relacions que les lliguen amb les successives gramàtiques majors de l'autor.