Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Albert Garcia i Espuche, Manuel Guàrdia i Bassols

La construcció d'una ciutat: Mataró 1500-1900

Aquest llibre constitueix un esdeveniment en la cultura mataronina i és un treball de primer ordre en l'àmbit de la història urbana de Catalunya. L'estudi dels documents gràfics i escrits s'ha fet amb uns objectius clars: el coneixement de les modalitats de producció urbana que han anat modelant una ciutat i el descobriment d'una estructura espacial en la qual el joc de permanències i variacions ha tingut molta importància. És a dir, tal com es concep la història urbana als nuclis intel·lectuals més avançats d'Europa i tal com s'entén l'urbanisme més recent. Posant atenció en la variació i producció continuada de la ciutat, en les permanències d'alguns elements físics, culturals i econòmics en el context dinàmic anterior, tenint molt presents les característiques especifiques de cada lloc i la configuració territorial, i allunyant-se cada vegada més dels models urbans totalitzats.

En treballs d’investigació anteriors, caracteritzats sempre per la seva orientació i el seu rigor metodològic, Albert Garcia i Espuche (Barcelona, 1951) i Manuel Guàrdia i Bassols (Barcelona, 1949) han abordat, fent ús sistemàtic de fonts cartogràfiques i escrites, l'estudi de l’evolució de l'estructura de l'espai urbà barceloní a través de la història. Aquestes recerques han estat objecte de diverses publicacions, entre les quals destaca el llibre Espai i societat a la Barcelona pre-industrial (La Magrana / Institut Municipal d’Història, Barcelona, 1986), síntesi de les seves primeres investigacions.